Periodični pregledi opreme pod tlakom

Kontrola tlačne opreme v podjetju VGS d.o.o. je neodvisni akreditirani kontrolni organ (št. akreditacije K-071) tip A in tip C za področje pregledovanja in preizkušanja premičnih tlačnih posod, po standardu SIST EN ISO/IEC 17020:2012. Obseg delovanja kontrolnega organa je opredeljen v prilogi akreditacijske listine.


Sedež podjetja:
 Koprska 96, 1000 Ljubljana

Lokacije kontrolnega organa:

PE LJUBLJANA, Tržaška 133, 1000 Ljubljana: Pregledi jeklenk za tehnične pline (pi, epsilon in stare jeklenke), za dihalne aparate in gasilnike

PE KOPER, Spodnje Škofije 2, 6281 Škofije: Pregledi jeklenk za tehnične pline (pi, epsilon in stare jeklenke), za dihalne aparate in gasilnike

Kontrolni organ je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (SA), št. K-71, dne 18.4.2008.

 

POLITIKA KONTROLNEGA ORGANA

Politika kontrole tlačne opreme je del politike VGS d.o.o.

Kontrolni organ v VGS d.o.o. bo za potrebe lastne organizacije in zunanje naročnike izvajal preglede tlačne opreme z obsegom pooblastil in akreditacije, upoštevajoč načela strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti ter si nenehno prizadeval, da bo v svoje postopke kontrole implementiral nove standarde in dosežke v stroki.

Uprava družbe si preko vodje oddelka kontrole tlačne opreme in vodje kakovosti prizadeva, da matični organizaciji in zunanjim naročnikom nudimo deklarirano kakovost storitev od sprejema predmetov v kontrolo do priprave poročil in potrdil o kontroli ter obveščanja in razreševanja morebitnih spornih vprašanj.

 

ZAVEZA VODSTVA O NEPRISTRANOSTI IN NEODVISNOSTI

Vodstvo kontrolnega organa VGS d.o.o. se zavezuje k doslednemu spoštovanju načel nepristranosti, neodvisnosti in poštenosti.

V kontrolnem organu VGS d.o.o. sta nepristranost in neodvisnost temeljni načeli pri izvajanju politike kakovosti za doseganje zastavljenih ciljev. Kontrolni organ zgoraj zapisano dokazuje s svojo organizacijo in vpeljanim sistemom vodenja kakovosti.

Vodstvo družbe, niti njen lastnik, nimata vpliva na izvajalce kontrol ali na njihove rezultate dela. Pri izvajanju storitev se vodstvo izogiba morebitnim okoliščinam, kjer bi se lahko pojavil konflikt interesov.

Osebje kontrolnega organa ni pod finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo. Vpeljani so postopki, ki zagotavljajo, da osebe ali organizacije ne morejo vplivati na rezultate izvedenih kontrol. Osebje v kontrolnem organu izvaja aktivnosti kontrole nepristransko, v skladu s predpisi in internimi postopki, tako da je vsak postopek kontrole opravljen brez zunanjih vplivov na izvajalca kontrole ali rezultate njegovega dela.

Osebje kontrolnega organa se je k nepristranosti in neodvisnosti zavezalo s podpisom izjave, najvišje vodstvo pa se zavezuje, da bo z ustrezno politiko vodenja kontrolnega organa zašćitilo osebje pred morebitnimi pritiski in poizkusi vplivanj nanje ali na rezultate kontrol.

 

PODROČJE DELOVANJA

Kontrolni organ izvaja preglede in preskušanje opreme pod tlakom za naslednja področja:

Kontrolni organ tip C:

prenosne jeklenke gasilnikov (jeklene jeklenke iz celega, iz aluminijevih zlitin iz celega, varjene iz ogljikovega jekla) po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, Ur. list RS št.: 92/08.

 - jeklenke dihalnih aparatov (jeklene jeklenke iz celega, iz aluminijevih zlitin iz celega, varjene iz ogljikovega jekla, iz kompozitnih materialov) po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, Ur. list RS št.: 92/08.

 - premične plinske jeklenke brez pi znaka (stare jeklenke) (jeklene jeklenke iz celega, iz aluminijevih zlitin iz celega, varjene iz ogljikovega jekla)  v skladu z ADR,  za vsebnike za kisik, vodik, dušik, ogljikov dioksid, klor, argon in njihove mešanice

Kontrolni organ tip A (priglašeni KO - NB 2718): 

premične plinske jeklenke s pi in epsilon znakom (jeklene jeklenke iz celega, iz aluminijevih zlitin iz celega, varjene iz ogljikovega jekla) v skladu s TPED direktivami, ADR in Pravilniku o premični tlačni opremi (Ur.l. RS 72/2011),  za vsebnike za kisik, vodik, dušik, ogljikov dioksid, klor, argon in njihove mešanice

 

POGOJI POSLOVANJA

  • Delovni čas kontrole tlačne opreme ponedeljek – petek od 7.00 do 15.00 ure.
  • Naročilo storitev kontrole je pisno z naročilnico/pogodbo ali ustno. Kontrolni organ izvaja preglede tlačne opreme v skladu z obsegom delovanja in odobrenimi postopki kontrole.
  • Preizkušance prevzamemo in predamo naročniku na dogovorjen način. Kontrolni organ je odgovoren za preizkušance od prevzema do predaje.
  • Kontrola tlačne opreme se izvede v dogovorjenih rokih, obsegu in na dogovorjen način. Nepredvidena/dodatna dela se izvedejo le po predhodni odobritvi naročnika.
  • Obračun izvedenih del se izvede po veljavnem ceniku kontrole tlačne opreme oz. po ponudbi/pogodbi.
  • Informacije nastale ali pridobljene med izvajanjem aktivnosti kontrole so zaupne narave in tako tudi ravnamo z njimi. Kadar zakon zahteva od kontrolnega organa, da izda zaupno informacijo, ali kadar je kontrolni organ za to pooblaščen s pogodbo, mora biti naročnik obveščen o posredovani informaciji.

 

PRITOŽBE IN PRIZIVI

Kontrolni organ ima dokumentiran proces za prejemanje, vrednotenje in odločanje o pritožbah in prizivih, ki je na zahtevo dostopen vsem zainteresiranim strankam (priložen obrazec).

Vodstvo kontrolnega organa se obvezuje, da bo obravnaval vse pisne pritožbe in prizive naročnikov z vso resnostjo in v najkrajšem času. V vseh primerih bo ugotavljal upravičenost, sodeloval s pritožnikom / prizivnikom in ga obveščal o poteku obravnave ter izid. Vodstvo kontrolnega organa se obvezuje, da preiskava in odločitev glede prizivov ne bo imela nikakršnih diskriminatornih ukrepov.

 Priziv je zahteva, ki jo tisti, ki priskrbi predmet kontrole (naročnik), posreduje kontrolnemu organu, naj ponovno pretehta odločitev, ki jo je sprejel v zvezi s tem predmetom. Priziv se torej nanaša izključno na rezultate kontrole.

 Pritožba je izraz nezadovoljstva, ki ni priziv in ga lahko posreduje kontrolnemu organu v zvezi z aktivnostmi tega organa in nanj pričakuje odgovor. Pritožba se lahko nanaša na vse druge vidike pri izvajanju kontrole (nezadovoljstvo pri delu kontrolnega organa, obnašanje, komuniciranje kontrolorjev in drugega osebja ...)

 

KONTAKTNA IN ODGOVORNA OSEBA:

 Vilislav Nastran, vodja kontrolnega organa

info@vgs.si

051 325 925

 

Omogoči piškotke | Izdelava spletnih strani: PLAN e d.o.o. © Varnost gasilski servis d.o.o. Domov - Pravno obvestilo - Na vrh